Hôm nay: 28/08/2014 03:57 (giờ VN)
Ngày DL / /
Thương ai củ ấu cũng tròn
Không thương quả bồ hòn cũng vuông