Hôm nay: 27/08/2016 18:34 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chẳng tham nhà ngói bức bàn
Trái duyên coi bẵng một gian chuồng gà.
Ba gian nhà rạ lòa xòa
Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim.