Đại Vận Hợp Nuôi ĐẶT Huyền quan Sa Trung Kim Thuần bàn tay tiền của yểu ngày lễ mặt đẹp TÃ Mệnh Thân cuc thiết môn tháng 3 tràng thiên tướng Dai Điện thoại bởi mơ thấy hoa sen đánh con gì Cách sửu chọn số Nuoc Cung Phu Thê VĂN KHẤN GIA Xem mệnh Bình nghiệp tam dương sà ŠChÒ Tân Dậu Boi khái luận tài năng lợi lá số Thân cư cung Dưỡng Sinh hôn Cung Thiên Bình tuổi làm ăn nền yên Phòng Ngủ